برترین آثار فستیوال

رتبه‌ی اول :

محمد گودرزی


‌امتیاز : 225

رتبه‌ی دوم :

مرتضی شریفات

‌‌
‌امتیاز : 220

رتبه‌ی سوم :

امین ابراهیمی

‌‌
‌امتیاز : 216

سعید ملکی

‌‌
‌امتیاز : 216

رتبه‌ی چهارم :

محدثه ترکمنی

‌‌
‌امتیاز : 204

رتبه‌ی پنجم :

مازیار نظری

‌‌
‌امتیاز : 191

رتبه‌ی ششم :

علیرضا مرادیان

‌‌‌
‌امتیاز : 190

رتبه‌ی هفتم :

امین ابراهیمی

‌‌‌
‌امتیاز : 188

رتبه‌ی هشتم :

سعید ملکی

‌‌‌
‌امتیاز : 187

رتبه‌ی نهم :

احسان دریانورد

‌‌‌
‌امتیاز : 181

رتبه‌ی دهم :

بهناز کلنات

‌‌‌
‌امتیاز : 180

مازیار نظری

‌‌‌
‌امتیاز : 180

رتبه‌ی یازدهم :

شقایق سادات هاشمی پور

‌‌‌
‌امتیاز : 177

رتبه‌ی دوازدهم :

محسن رنجبران

‌‌‌
‌امتیاز : 175

  • تکرار اسامی دو تن از برندگان در رتبه‌های علمی متفاوت به دلیل این است که هر فرد مجاز به ارسال دو اثر بوده و خوشبختانه به دلیل رعایت قوانین و اصول مسابقه هر دو اثر مورد پذیرش قرار گرفته است.
  • بنابر تشخيص دبیرخانه‌ی فستیوال، دو اثر یازدهم و دوازدهم نیز شایسته‌ی تقدیر خواهند بود.