سخنرانان فستیوال

Avatar

دکتر علیرضا شهیدی

معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی کشور

Avatar

دکتر مهدی یزدی

عضو اسبق هیئت علمی دانشگاه اصفهان

Avatar

دکتر بهنام کشاورزی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

Avatar

مهندس احمد شریفی

دبیر کل انجمن سنگ ایران

Avatar

دکتر فریبرز مسعودی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

Avatar

دکتر علی ارومیه ای

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

Avatar

دکتر سید رضا موسوی حرمی

عضو اسبق هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

Avatar

دکتر محمدحسن کریم ‌پور

عضو اسبق هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

Avatar

دکتر سید یحیی میرزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز