داوران فستیوال :

غلامرضا شعاعی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
  • استادیار زمین شناسی مهندسی

سروش مدبری

  • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  • دانشیار زمین شناسی اقتصادی

عباس قادری

  • عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  • دانشیار چینه نگاری و دیرینه شناسی

حمیدرضا حسین زاده

  • داور و عکاس بین المللی

فتاح ذی‌نوری

  • داور و عکاس بین المللی